Kurs 1 – For alle som skal jevnlig utføre arbeid på veg (6 timer)

(Det forutsettes at arbeidsgiver har en eller flere ansvarlige med kurs type 2)
Alle som skal utføre arbeid på veg. Skal minimum ha gjennomgått kurs 1.
Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg,
inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

De som har bestått kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling
og sikring på enkle arbeidssteder.

Pris Kurs 1: 6 timer : Kr 1900,-

Følgende tema skal inngå i opplæringen – fagplan:

Emne Merknader
Introduksjon
Lover oq regler Lovverk håndbøker
Personlig sikkerhet Særlige hensyn ved arbeid på veg
Ansvar for varsling og sikring Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
Fysiske lover i trafikken
Varsling Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold
Sikring Langs- og tversgående sikring, sikring av gående
Fremkommelighet Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
Stans av trafikk Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
Føring av loggbok
Eksamen

Kurs 2 – Kurs for ansvarshavende (12 timer over to dager)

Følgende tema skal inngå i opplæringen ( Pris Kurs 2:  Kr 3400,- ):

Emne Merknader
Introduksjon
Lover og regler Vegtrafikkloven, byggherreforskriften
Skiltforskriften kap 14 Spesielle bestemmelser for arbeid på veg
Grave- oq arbeidstillatelse
Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner Gjennomgang av rutiner
Risikovurderinger
Hensikt med ulike typer varsling Farevarsling, oppmerksomhetsøkning, informasjon, leding, regulering, inkl kapasitetsberegninq
Krav til varslingsutstyr Tekniske krav, oppsetting, renhold tilsyn
Virkemåte for ulike typer sikring, når kan/skal de anvendes Langsgående sikring mot kjøretøy
Sikring mot myke trafikanter
Tversgående sikring på kjørebanen
Tversgående sikring på kjøretøy
Krav til arbeidsstedet Belysning, standard på tilbud for myke trafikanter, inn- og utkjøring, plassering av rigg varelager parkering.
Fremkommelighet for alle Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede. Universell utforming.
Stans av trafikk Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
Føring av loggbok
Kontroll og sanksjoner
Eksamen

Kurs 3 – Manuell trafikkdirigering (6 timer + øvelse)

Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette,
i tillegg til kurs type 1 eller type 2. I tillegg skal vedkommende ha førerkort i klasse B.

Varighet og pris Kurs 3: 6 timer : Kr 2100,-

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

Emne Merknader
Introduksjon Lovverk, håndbøker, utstyr (jakke stoppspak)
Personliq sikkerhet HMS, SHA, SJA
Bremselengder, reaksjonstider Kjøretøyers egenskaper, bilføreres oppførsel.
Tegngivning og adferd Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner
Ledebil Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler
Trafikkavvikling, kapasitet Akseptable ventetider, bruk av ledebil skyttelsignal etc
Krav til varsling
Praktisk øvelse Se under

Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og bør ha en varighet av minimum 20 minutter pr deltaker. Øvrige deltakere skal observere dirigeringen i den perioden de
ikke selv dirigerer. Kun de to personene som dirigerer, samt instruktøren, bør være klart synlige for trafikantene til enhver tid mens øvelsen pågår. De øvrige deltagerne bør stå et stykke fra vegen, for ikke å distrahere kandidater og trafikanter. Ved kompliserte trafikkforhold bør det vurderes om en av de to
trafikkdirigentene skal være en instruktør nr 2.

Når en melder seg på kurset er dette bindende og danner grunnlaget for fakturering av kursavgiften. Manglende fremmøte faktureres med full kursavgift.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bedrift

Firmanavn (obligatorisk)

Kontaktperson(obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Velg ønsket kurs (obligatorisk)

Legg til navn på deltakere

Påmeldingsskjema Privatperson

Fornavn og etternavn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Velg ønsket kurs (obligatorisk)

Kommentar